LOGO CUMW

សម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ

Collective Union of Movement of Workers

26/02/2024

សហជីពមូលដ្ឋាន CUMW នៅខេត្តស្វាយរៀង ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ស្វាយរៀង៖ ក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមនាពេលថ្មីៗនេះ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការត្រៀមខ្លួនក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ស្បែក និងសម្ភារៈធ្វើដំណើរ តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានមកពីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករ (CUMW) នៅខេត្តស្វាយរៀង បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដោយបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកចូលរួមនូវការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃអំពីរបៀប ដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗទាំងនេះ។

លើសពីវិស័យផ្លូវការ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក៏បានលើកឡើងដល់កម្មករ ដែលចូលរួមក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពពលរដ្ឋកម្ពុជា (CDPLA)។ តាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងជំរុញការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទូទាំងផ្នែកផ្សេងៗនៃកម្លាំងពលកម្ម។

គោលបំណងចម្បងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកចូលរួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើបរិយាកាសការងារ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។ ហើយតាមរយៈការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការយល់ដឹង និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បានស្វែងរកលទ្ធភាពឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការយល់ដឹងទាំងនេះទៅកាន់សមាជិកសហជីព។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចែករំលែកចំណេះដឹងនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាសមូហភាព និងការជំរុញផលប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចរចារួម (CBAs) ផងដែរ។

នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបន្តកើនឡើង ហើយព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុកាន់តែញឹកញាប់ កម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាកាន់តែងាយរងគ្រោះទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ តាមរយៈការកើនឡើងនូវកម្ដៅ វាក៏នឹងធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយផលិតភាព និងឈានដល់ការរំខានក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងអសន្តិសុខការងារ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកម្លាំងពលកម្ម។

តាមរយៈការរួមបញ្ចូលការពិភាក្សា ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងសកម្មភាពសហជីព និងការតស៊ូមតិសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម សហជីពមូលដ្ឋាន CUMW ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង កំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្មឆ្ពោះទៅរកការកសាងភាពធន់ក្នុងចំណោមកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា។

តាមរយៈការអប់រំ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា សហជីពទាំងនេះបានត្រៀមខ្លួន ដើម្បីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារសិទ្ធិ និងសុខុមាលភាពរបស់កម្មករ ចំពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

សរុបសេចក្តីមក តាមរយៈការទទួលស្គាល់ និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមកលើកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជា សហជីពមូលដ្ឋាន CUMW កំពុងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការជំរុញអនាគតប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌សម្រាប់កម្មករទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់។

តាមរយៈការបន្តការអប់រំ ការតស៊ូមតិ និងសកម្មភាពរួម សហជីពទាំងនេះកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវ សម្រាប់កម្លាំងការងារ ដែលមានភាពធន់ជាងមុន ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាប្រឈម ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយភាពធន់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត៕

បណ្ដុំព័ត៌មាន

LOGO CUMW
Copyright © 2024 Collective Union of Movement of Workers. CUMW.
km
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram